บุคลากรโรงเรียนบ้านนาฮี

นางอรอนงค์ บุญศรีแก้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฮี

นายปัญญา แฝงสวรรค์ครูชำนาญการพิเศษ
นายธรรมนูญ เฉยชัยภูมิครูชำนาญการพิเศษ
นางสุภาพ ต่อโชติพนักงานราชการ
นายกฤษดา รักมะณีครู คศ. 1
นางนิลาวรรณ มาฆะเซนวิทยากรพิเศษ
นางสาวปาลิกา ลุ้นกำพีนักศึกษาฝึกงาน
นางสาวอรพรรณ พิมชัยศรีครูอัตราจ้าง
นางสาวศิรินันท์ แฝงสวรรค์เจ้าหน้าที่ธุรการ