ข้อมูลโรงเรียนบ้านนาฮี

ข้อมูลพื้นฐาน

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาฮี ตั้งอยู่เลขที่ – หมู่ที่ 4

ตำบล ศรีสำราญ อำเภอ คอนสวรรค์ จังหวัด ชัยภูมิ

รหัสไปรษณีย์ 36140 โทรศัพท์ 044 – 870171 โทรสาร -

e-mail : naheeschool@hotmail.com website : http://nah.chaiyaphum1.com

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

1.2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล 1 ถึงระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6

1.3 มีเขตพื้นที่บริการ 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านนาฮี หมู่ที่ 4 และ บ้านนาฮี หมู่ที่ 9

2. ข้อมูลด้านการบริหาร

2.1 ชื่อ-สกุลผู้บริหาร นางอรอนงค์ บุญศรีแก้ว

วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม. สาขา การบริหารการศึกษา

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน

เป็นเวลา 3 ปี 3 เดือน

2.2 ผู้ช่วยผู้บริหาร (ที่ได้รับแต่งตั้ง) - คน

2.3 ประวัติโดยย่อ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านนาฮี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2482 โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดสว่างนาฮี เป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน ต่อมาปี พ.ศ. 2510 ได้มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินจำนวน 16.660 บาท และได้รับจัดสรรงบประมาณจากทางราชการในการก่อสร้างอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง จำนวน 3 ห้องเรียน จึงย้ายสถานที่จัดการเรียนการสอนออกจากวัดสว่างนาฮีในปีเดียวกัน มาที่อาคารเรียนหลังใหม่ และในปี พ.ศ. 2524 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากทางราชการในการสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1ฉ ใต้ถุนเตี้ย และใช้เป็นอาคารเรียนจนถึงปัจจุบัน